Home / ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Innovation Competition 2017

Download
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครได้ที่
โทรสารหมายเลข 02-136-5227
หรือ 228/46 ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 095-715-5564 (สายชล) / 095-715-9292 (กิตินภา)

กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Online

Step 1 of 4

25%
 • คุณสมบัติ

  1. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
       1.1 ต้องเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด (กรณีผู้ประกอบการ) หรือเป็นผลงานของนักศึกษาที่จัดทำในนามส่วนบุคคลหรือร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ (กรณีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
       1.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมสำหรับการนำไปผลิต (Prototype) มีเป้าหมายในการนำไปใช้การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง รวมทั้งมีความพร้อมที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการผลงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินตามกำหนดการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
       1.3 ต้องแสดงออกถึงการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่ผ่านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาแล้วโดยมีการนำความรู้จากการวิเคราะห์วิจัยมาประยุกต์ใช้หรือมีหลักวิชาการรองรับ ต้องมีความปลอดภัยและความสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ และต้องใช้วัตถุดิบที่มีความเหมาะสม
       1.4 กรณีที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดจากหน่วยงานอื่นมาก่อนแล้ว จะต้องได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยระบุให้เห็นถึงข้อแตกต่างที่ชัดเจน ทั้งนี้ การได้รับรางวัลมาก่อนจะไม่มีผลต่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
       1.5 ต้องไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น หรือต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

  2. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดและที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ เป็นของผู้ส่งเข้าประกวดหรือตามข้อตกลงอื่นใดที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ตกลงไว้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัด แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจัดแสดงผลงานดังกล่าวในกิจกรรมซึ่งกรมจัดขึ้น เช่น งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) ได้