Home / หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด

ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 30
1.1 แนวคิดและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

15
1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด

ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องจุดเด่นและความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการตลาด เช่น ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค และกลยุทธ์ทางการตลาด

5
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์กับท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาพัฒนาผลิตขึ้นในท้องถิ่น หรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่นในการผลิต หรือการคิดค้นสรรหาเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

10
2 นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 35
  2.1 การใช้ข้อมูลสิทธิบัตรหรือข้อมูลนวัตกรรม

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและข้อมูลนวัตกรรมจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือฐานข้อมูลสิทธิบัตรอื่นๆ รวมทั้งฐานข้อมูลนวัตกรรมและงานวิจัยต่างๆ

15
2.2 การพัฒนาต่อยอดและการสร้างวิธีการหรือแนวคิดใหม่

ความชาญฉลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิธีการใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น มีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน หรือมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในประเภทเดียวกัน

15
2.3 ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสภาพสมดุลของสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับ หรือมีมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

5
3 ศักยภาพเชิงพาณิชย์ 25
  3.1 ผลกระทบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบที่ใช้กันในปัจจุบันได้ หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

5
3.2 การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดได้

5
3.3 การคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนามีคุณสมบัติครบเงื่อนไขในการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ คือ มีความใหม่ มีการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้

10
3.4 ต้นทุนของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการใช้งบประมาณ แรงงาน และทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสม มีสัดส่วนของต้นทุนในการผลิตที่สอดคล้องกับราคาจำหน่าย และสามารถผลิตได้จริง

5
4 การนำเสนอ และการตอบข้อซักถาม

ผู้สมัครมีการนำเสนอที่ชัดเจนและครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด และสามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง

10
  รวมคะแนน 100